I Bibeln ser vi att Gud alltid förde ut Sitt Budskap till folket genom en profet för varje tidsålder. Han talade till Moses genom en brinnande buske och gav honom uppdraget att leda hebréerna ut ur Egypten. Den synliga Eldstoden och andra tecken gavs för att stadsfästa hans tjänst.

Johannes Döparen var en förelöpare till Jesus Kristus. Han kom med ett budskap för att förbereda världen för den kommande Messias. Då Herren Jesus blev döpt i Jordanälven stadfäste en röst från Himmelen Johannes tjänst.  Den helige Ande sänkte sig ned i lekamlig skepnad såsom en duva; och från himmelen kom en röst som sade om Jesus: ”Denne är min Son, den Älskade. I Honom har jag min glädje.”

Några år senare hörs Herrens Röst åter tala till en profet när han talade till Paulus genom ett bländande Ljus, och senare gav honom uppdraget att ställa församlingarna i ordning. Genom hela det Nya och Gamla Testamentet har Gud aldrig talat till sitt folk genom kyrkosystem. Han har alltid talat till folket genom en man: Sin profet. Och han stadsfäste dessa profeter genom övernaturliga tecken.

Men hur är det idag? Uppenbarar Gud fortfarande Sitt Ord till profeterna? Förekommer det fortfarande övernaturliga tecken? Skulle Gud kunna sända en profet till denna moderna världen? Svaret på dessa frågor är helt definitivt ett: ”Ja.”

Men hur ska vi kunna veta när en profet kommer på scenen? Hur kommer det att gå till? Var kommer han att vara verksam? Vilka tecken kommer han att ge oss? Vilka Skriftställen kommer han att uppfylla?

Profeterna från gamla tider var tappra Guds män, och de var inte rädda för att gå emot de religiösa organisationerna för sin tid. I de flesta fall var de avskydda av prästerskapet. Elias utmanade de religiösa organisationerna på sin tid genom att fråga dem om Gud skulle ge akt på deras offer eller hans.

Baals präster ropade och de profeterade medan de dansade de omkring altaret som de hade byggt och åkallade Baal. Från morgon till middag bönade och bad de att han skulle tända eld på offeraltaret. De ristade sig med svärd och spjut, så att blodet rann på dem. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade eller tycktes bry sig om dem.
Men Elias såg upp till Himmelen och sade:

Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: ”HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bliva kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta.”
Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förnimmer att det är du, HERRE, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan.”
”Då föll HERRENS ed ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och uppslickade vattnet som var i graven.
När allt folket såg detta, föllo de ned på sina ansikten och sade: ”HERREN är det som är Gud! HERREN är det som är Gud!”
Första Konungaboken, 18:36-39.

Profeten Mika stod emot Israels konung och hela prästerskapet när han tillrättavisade översteprästen Sidkia för att profetera lögn. Översteprästen slog honom i ansiktet och kungen fängslade honom för att han talade om sanningen för dem.

Om det kom en profet i modern tid, hur skulle han välkomnas av den Katolska kyrkan? Av Baptistkyrkan? Eller den Lutherska kyrkan? Hur skulle han tas emot av de etablerade kyrkorna eller samfunden? Herren Jesus sade till de som tror på Honom:

Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.
Markus Evangelium 16:17-18.

Gäller dessa Löften idag? Om inte det är sant; när blev Herrens Ord upphävt? Genom hela Bibeln har sjuka blivit helade genom profeter och de har kastat ut demoner och utfört mirakel.

Mose satte mässingormen framför Israels folk för att läka dem från bett från giftiga ormar.

Då sade HERREN till Mose: ”Gör dig en orm och sätt upp den på en stång; sedan må var och en som har blivit ormstungen se på den, så skall han bliva vid liv.”
Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång; när sedan någon hade blivit stungen av en orm, såg han upp på kopparormen och blev så vid liv.

Fjärde Mosebok 21:8-9.

Naman, en av Syriens mäktigaste män, kom till Elisa för att bli botad från sin spetälska.

Så kom då Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus.
Då sände Elisa ett bud ut till honom och lät säga: ”Gå bort och bada dig sju gånger i Jordan, så skall ditt kött åter bliva sig likt, och du skall bliva ren.”
Men Naaman blev vred och for sin väg, i det han sade: ”Jag tänkte att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla HERRENS, sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så taga bort spetälskan.
Äro icke Damaskus’ floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten Israel? Då kunde jag ju lika gärna bada mig i dem för att bliva ren.” Så vände han om och for sin väg i vrede.
Men hans tjänare gingo fram och talade till honom och sade: ”Min fader, om profeten hade förelagt dig något svårt, skulle du då icke hava gjort det? Huru mycket mer nu, då han allenast har sagt till dig: ‘Bada dig, så bliver du ren’!
Då for han ned och doppade sig i Jordan sju gånger, såsom gudsmannen hade sagt; och hans kött blev då åter sig likt, friskt såsom en ung gosses kött, och han blev ren.
Andra Konungaboken 5:9-14.

En ung man som dog efter ett fall från tredje våningen fick sitt liv tillbaka.

I fönstret satt en ung man som hette Eutykus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge, och i sömnen föll han ner från tredje våningen, och när man lyfte upp honom var han död.
Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sade: ”Var inte oroliga. Han lever.”
Apostlagärningarna 20:9-10.

Även hjärtats bäst bevarade hemligheter blev kända för dessa Guds män. Kung Nebukadnessar hade en dröm som bekymrade honom, men han kunde inte minnas vad det handlade om. Daniel berättade för kungen om både drömmen och profetian som följde.

Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd: När du, o konung, låg på din bädd, började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden, och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som skall ske. För mig har denna hemlighet uppenbarats, inte för att jag är visare än alla andra levande varelser, utan för att uttydningen skulle kungöras för konungen så att du förstår ditt hjärtas tankar.
Daniel 2:28-30.

Inget var dolt för Salomo när drottningen av Saba kom inför honom. Han var så fylld av Anden att han talade om svaret för henne på de frågor hon i sitt hjärta att ställa, innan hon ställde dem.

Och Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för kungen, utan han kunde ge henne svar på allt.
Första Konungaboken 10:3.

Elisa berättade för Israels konung om alla planer som av konungen av Syrien hade, även de ord som talades i hans sovrum.

Då svarade en av hans tjänare: ”Så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare.”
Andra Konungaboken 6:12.

Jesus gick omkring och botade alla slags sjukdomar och alla slags skröpligheter bland folket. Blinda fick sin syn, lama kunde gå igen, spetälska bliv rena, döva hörde igen, döda uppstod och för fattiga förkunnade Han glädjens budskap.

Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.
Matteus Evangelium 4:23.

Så många och stora ting ägde rum att Johannes skrev att han trodde att inte alla världens böcker skulle kunna rymma en beskrivning av dem alla.

Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas.
Johannes Evangelium 21:25.

Men trots det så blev Han till en stötesten för de lärda. För dem var han bara ”snickarens son”. De kände bara Hans familj efter köttet. Det Himmelska Konungadömet var ingenting i deras ögon. Uppenbarelsen om detta rike togs däremot emot på andra håll. Men de lärda såg ingenting utöver det som deras intellektuella sätt att tänka kunde ta till sig. Herrens välsignelser för dem hindrades av deras otro, av att de förkastade Honom som profet och som Israels Konung. Herren Jesus var så hatad av de religiösa organisationerna för Sin tid att de korsfäste Honom tillsammans med de uslaste brottslingar.

Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sade till dem: ”En profet är alltid föraktad i sin hemstad och i sin egen familj.”
Matteus Evangelium 13:57.

Genom Sina egna handlingar visade Herren Jesus att denna urskiljningens Ande är Kristi Ande. Han urskiljde Nathanaels natur när Han sade: ”Se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek!” Och han fortsatte att berätta för Nathanael var han befann sig när Filip berättade för honom om Messias. När han såg att Jesus kände hans hjärta, erkände Nathanael omedelbart Honom som Kristus.

När Jesus såg Natanael komma sade han om honom: ”Se, han är en verklig israelit.
I honom finns inget svek.”
Natanael frågade honom: ”Hur kan du känna mig?”
Jesus svarade: ”Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet.”
Natanael svarade: ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung.”

Johannes Evangelium 1:47-49.

Första gången Jesus såg Petrus, talade Han om för honom namnet på hans far, Johannes.
Peter gav sedan upp allt och följde Jesus resten av sitt liv.

Denne träffade först sin broder Simon och sade till honom: ”Vi hava funnit Messias” (det betyder detsamma som Kristus). Och han förde honom till Jesus. Då såg Jesus på honom och sade: ”Du är Simon, Johannes’ son; du skall heta Cefas” (det betyder detsamma som Petrus).
Johannes Evangelium 1:41-42.

Jesus mötte den samariska kvinnan vid brunnen och berättade för henne om hennes förflutna synder. Hennes första ord var: ”Herre, jag ser att du är en profet”

Jesus svarade och sade till henne: ”Var och en som dricker av detta vatten, han bliver törstig igen; men den som dricker av det vatten som jag giver honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv.”
Kvinnan sade till honom: ”Herre, giv mig det vattnet, så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten.”
Han sade till henne: ”Gå och hämta din man, och kom sedan tillbaka.”
Kvinnan svarade och sade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade till henne: ”Du har rätt i vad du säger, att du icke har någon man.”
Ty fem män har du haft, och den du nu har är icke din man; däri sade du sant.
Då sade kvinnan till honom: ”Herre, jag ser att du är en profet.
Johannes Evangelium 4:13-18.

Nathanael, Petrus och den samariska kvinnan; alla tre hade olika bakgrund, men de erkände Jesus omedelbart när Han framvisade urskiljningsgåvan.

Försvann den här gåvan när den sista sidan i Bibeln skrevs? Om dessa mirakler är så tydligt nedskrivna i Bibeln, var är de då idag? En modern tids profet borde definitivt bekräftas genom mirakel.

Har Gud glömt sitt folk? Är Han fortfarande i stånd att hela de sjuka? Talar Han fortfarande till oss genom sina profeter? Förutsåg någon av profeterna vår tid? Finns det profetior som fortfarande ska uppfyllas?


Löftet om en profet i de sista dagarna.

Herren sa till oss i Malakis bok:

Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer. Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.
Malakias 4:5-6.

Herrens stora och fruktansvärda dag ligger fortfarande i framtiden. Men genom Bibelns texter förstår vi att tidens fullbordan är mycket nära; att strax så vill vår älskade Herre, Jesus Kristus hämta hem Sin Brud. När vi ser tidens tecken, när vi ser världssystem vackla och falla ihop, när vi ser hur naturen ödeläggs och när vi ser människors omoral och allehanda avguderi omkring oss förstår vi att det inte är lång tid kvar.

Strax innan Herrens andra tillkommelse så har Gud åter igen talat till Sitt folk genom en budbärare. Ett Budskap har lämnats fram genom en smord profet.

Denna profet har kommit, men hur ska vi känna igen honom?
Hur ska vi förstå vem det är?
Hur kommer hans tjänst att se ut och hur kommer han att vara?

Svaret syns tydligt i Skriften. Han kommer att ha en profets natur. Han känner hjärtats hemligheter. Han kommer att utföra mirakel. Han kommer att leda folk tillbaka till Guds Ord. Enligt Bibelns mönster kommer inte den här profeten att komma till de etablerade religiösa organisationerna, de kommer istället att försöka underminera hans trovärdighet. Han kommer att komma som de gamla tidernas profeter och han kommer bara att igenkännas och tas emot av några utvalda, förutbestämda få.

Hur ska vi veta när Elia kommer tillbaka? Vilka egenskaper skulle han ha, så att vi kan känna igen honom? Elias var en vildmarkens man. Stora under och tecken följde hans tjänst. Han predikade mot det onda i hans tid. I synnerhet predikade han emot drottning Isebels omoral. När Elia togs upp till himlen i en Eldvagn, föll hans ande på Elisa. Hans tjänst kännetecknades då av stora tecken och under, och Elisa förkunnade också emot världens synder. Båda profeterna stod ensamma mot de religiösa organisationerna för den här tiden.

Och Elia trädde fram för allt folket och sade: ”Huru länge viljen I halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följen efter honom; men om Baal är det, så följen efter honom.” Och folket svarade honom icke ett ord.
Då sade Elia till folket: ”Jag allena är kvar såsom HERRENS Profet, och Baals profeter äro fyra hundra femtio man. Första Konungaboken 18:21-22.

Hundratals år senare, vände samma ande tillbaka till jorden i Johannes Döparen. Profeten Malaki förutspådde att Elia skulle återvända för att introducera Herren:

”Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig …”
Malakias 3:1.

Johannes döparen var trogen mönstret eftersom han uppmanade till omvändelse bland Guds barn. Liksom Elias, predikade han mot kungen och de moderna religiösa organisationerna. I Matteusevangeliet bekräftade Herren Jesus att Johannes döparen var profeten i Malakias 3.

Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig.
Matteus Evangelium 11:10.

Två tusen år efter Johannes Döparen, är det återigen dags för Elias ande att återvända till jorden. Dagen har kommit. I vår tid har vi sett Elias återkomst till jorden. Han stod mot det moderna kyrkosamfundet. Han stod emot världens synder. Han framvisade otaliga tecken och under. Han predikade Bibeln Ord för Ord från Första Mosebok till Uppenbarelseboken. Och genom att läsa denna artikel, så är du ansvarig för att känna till att Gud sände en profet. Profeten från Malakias 4 har varit ibland oss, och han förde fram ett Budskap från den Allsmäktige Guds Tron. Profeten i Elias ande till vår tid, budbäraren till Laodiceas församlingstidsålder var Broder William Marrion Branham.

 

Broder William Marrion Branham.
Broder William Marrion Branham.

Inte sedan Herren Jesus Kristus vandrade på jorden har man påverkat världen på ett så betydelsefullt sätt. Från en blygsam början från hans födelse i en liten stuga i Kentuckybergen, till Amarillo i Texas, där Herren tog hem honom, åtföljdes hela hans liv av övernaturliga händelser.

På Herrens ängels befallning år 1946, tände Broder Branham tjänst en gnista som satte eld på en stor helbrägdagörelseväckelse som gick ut över hela Amerika och runt om i världen.

Till denna dag är han erkänd av kristna historiker som ”fader” och ”igångsättare” av den helandeväckelse som förvandlade Pingströrelsen under 50-talet och som sedan gav upphovet till den karismatiska rörelsen, som idag har påverkat nästan alla Protestantiska samfund.

Vart han än kom, så visade Gud att Broder Branham är profeten för denna generation. Så som till Job, talade Gud till honom i en virvelvind. Liksom för Moses så sågs Eldstoden medan Den vägledde honom. Så som Mika blev han kritiserad av prästerskapet. Liksom Elias var han var en vildmarkens man. Liksom Jeremia, blev han utsänd av en ängel. Liksom Daniel såg han visioner om framtiden. Liksom Herren Jesus, kände han till hjärtats hemligheter. Och precis som Paulus botade han sjuka.

Men trogen mönstret så avvisade samfunden hans tjänst och förnekar Budskapet och läran som gått ut genom hans förkunnelse. Ingen sann profet har någonsin blivit accepterad av majoriteten av folket för sin tid. De etablerade kyrkorna, de traditionella samfunden förkastade honom och Budskapet han förmedlade – trots alla stadsfästelser. Få av deras ledare kunde se bortom hans brist på utbildning och förstå det egentliga syftet med hans tjänst. Det var inte att dra uppmärksamhet till honom som en människa, utan till Ordet som återupprättades. Löftet i Matteus Evangelium 17:11 gick i uppfyllelse:

”Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen.”

Det var en orsak till att Gud utvalde Broder Branham till att bli Hans Röst till denna generation. Han var en man som inte formats i en teologisk likformighet eller påverkats av konfessionella barriärer, därför tvekade han inte att leda folk bort från människogjorda dogmer och traditioner. Istället förde han dem tillbaka till det ursprungliga Ordet. Exakt som det förkunnades av de apostoliska fäderna. Han hade inte några egna ambitioner eller agenda. Han valde istället att förbli en enkel Guds tjänare som aldrig gjorde anspråk på någon påkostad livsstil eller att upphöja sig själv över andra. Han levde sitt liv i fullständigt överlämnad till Den Helige Andes ledning.

Den innerliga smörjelse som omgav hans tjänst, och de extraordinära framvisningarna av det övernaturliga som inträffade genom hans livstid identifierade honom klart som en profet ordinerad av Gud. Vart han än kom, så visade Gud att Broder Branham är profeten för denna generation. Herren har åter besökt sitt folk genom en profet. I historiens mörkaste tider, där moralen har sjunkit till ett djup aldrig tidigare skådats och där massförstörelsevapen hotar vid horisonten blev en ödmjuk man sänd från Guds närvaro för att kalla en döende ras till omvändelse.

”Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön.”
Matteus Evangelium 10:41.

Hans eftermäle finns inte bara i form av predikningar i böcker och på ljudband. Hans eftermäle är frälsningen av miljontals själar som har tagit emot Kristus på grund av hans evangelium.

Många av Broder Branhams predikningar spelades in på ljudband, mer än ett tusental av dem är tillgängliga för den som vill ta del av Ordet för vår tid genom Guds profet. De har också skrivits av ord för ord och finns tillgängliga i böcker. Dessa predikningar har påverkat många människor och vi hör stadigt nya vittnesmål från nya människor. Kraften i den övernaturliga tjänst som verkade genom denna man är utan motstycke i vår tid. Budskapet som han förmedlade har gått ut till många människor runt om i världen och fört dem närmare Jesus Kristus. Guds Ord har öppnats upp som aldrig tidligare i historien. Jesus Kristus blir synlig för oss genom det uppenbarade Ordet.

Resultatet av hans tjänst har inte avtagit allt eftersom tiden har gått. Hans predikningar har tryckts i miljontals böcker. Översättning av dem har skett på en mängd språk. Ett stort antal ljudband och nedskrivningar av hans predikningar distribueras varje år.

Sedan mitten av 70-talet så har ett hundratal av Broder Branhams predikningar översatts till svenska och tryckts upp i böcker. Några av dem finns att läsa här.

Boken Tjugonde Århundradets profet – Budbäraren till Laodiceas församlingstidsålder är författad av Broder Lee Vayle. Den ger en god introduktion till Broder Branham och hans tjänst. Boken publicerades i USA första gången 1965. Läs den!

 

034 TJUGONDE ÅRHUNDRADETS PROFET Pdf